Regulamin sklepu internetowego CORMAK.PL

   1. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.cormak.pl.

I. DEFINICJE

  1. Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827)

2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

2.1. Klient (Kupujący, Konsument) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.

2.2. Sklep internetowy - Sklep internetowy (ew. Sklep) znajdujący się pod adresem elektronicznym https://www.cormak.pl/pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.

2.3. Sprzedawca – Sprzedawcą (ew. Sprzedającym) jest firma CORMAK Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 120, o numerach: NIP: 821-221-07-23, REGON: 140560420.

2.4. Towar – produkty prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym.

2.5. Usługa dodatkowa – Usługa prezentowana w Sklepie Internetowym, możliwa do nabycia odrębnie poza Sklepem Internetowym.

2.6. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

2.7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj liczbę Towaru.

2.8. Strony – Sprzedawca i Kupujący.

2.9. Formularz zamówienia – formularz wypełniany przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, aby zamówienie mogło zostać poprawnie zrealizowane.

2.10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

2.11. Konto – Panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony w wyniku dobrowolnej i prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone i przechowywane są dane, w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień, a także dane podane przy rejestracji Konta

2.12. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku wyboru opcji „Dodaj do koszyka”.

2.13. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.14. Konsultant – pracownik Sprzedawcy, wyznaczony do pomocy Klientowi w wyborze Towaru, w szczególności udzielania wszelkich niezbędnych informacji związanych z Towarem lub procesem jego zakupu.

2.15. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez przeglądanie zamieszczonych w Sklepie Internetowym ofert, pozostawienie opinii, lub komentarza odnośnie prezentowanych i oferowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2.16. Treści Użytkownika – treści wytworzone i umieszczone przez Użytkownika w portalu Sklepu Internetowego, w szczególności w formie opinii lub komentarzy związanych z prezentowanymi i oferowanymi w Sklepie Internetowym Towarami.

2.17. Nielegalne Treści (Treści niedozwolone) – wszelkie treści, które nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, w szczególności naruszające prawo autorskie, naruszające cudze dobra osobiste, zawierające niecenzuralne lub obraźliwe określenia, treści znieważające bądź pomawiające, lub też treści kłamliwe.

2.18. Treści niezgodne z Regulaminem – za treści niezgodne z Regulaminem w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego uznane są m.in. wszelkie treści niezgodne z tematyką danego wątku tematycznego (produktu/Towaru), treści kłamliwe, treści niezwiązane z procesem zawarcia transakcji handlowej oraz samym Towarem – rozwinięcie zagadnienia treści niezgodnych z Regulaminem w pkt II ust. 10.2. niniejszego Regulaminu.

2.19 Administrator Cormak Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach,
ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, NIP: 8212210723, Regon: 140560420, nr tel. 25 644 18 07, adres e-mail:
sklep@cormak.pl.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów prezentowanych i oferowanych na stronie Sklepu internetowego www.cormak.pl

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron sklepu internetowego https://www.cormak.pl/pl, a zwłaszcza przed złożeniem zamówienia kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

 2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www oraz zaakceptowanie plików cookie przez wyszukiwarkę.

 3. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „Dodaj do koszyka” oraz usługi związane z tak oznaczonymi Towarami.

 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie https://www.cormak.pl/pl zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 5. Zawartość stron sklepu internetowego https://www.cormak.pl/pl stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 6. Zdjęcia towarów umieszczone na stronie sklepu internetowego https://www.cormak.pl/pl są przykładowe i służą wyłącznie do prezentacji. Opisy i zdjęcia umieszczane pod poszczególnymi towarami pochodzą od Sprzedającego. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia, czy ograniczeń technicznych fotografii.

 7. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 8. Każdy Użytkownik posiada prawo do zakończenia korzystania z usług Sklepu Internetowego w dowolnym momencie. Zakończenie korzystania z usług nie uwalnia od zobowiązań wynikających z ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży przez Klienta.

 9. Ograniczenia w korzystaniu z usługi (niedozwolone treści)

10.1.Klient lub Użytkownik zobowiązani są w szczególności do:

 1. Niedostarczania, nie przekazywania oraz niepublikowania w ramach Sklepu Internetowego Sprzedawcy Nielegalnych Treści w rozumieniu definicji zawartej w pkt I ust. 2.17 niniejszego Regulaminu.

 2. posiadania wszystkich właściwych praw, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, do wszelkich treści umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego, w tym w udostępnionych formularzach;

 3. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;< /P>

 4. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

 5. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;

 6. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

 7. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

10.2. Za Treści Niezgodne z Regulaminem, a co za tym idzie niezgodne z warunkami korzystania z usług w ramach Sklepu Internetowego, są:

a) wszelkie treści niezgodne z tematyką danego wątku tematycznego (produktu/Towaru), treści niezwiązane z procesem zawarcia transakcji handlowej oraz samym Towarem, w ramach którego publikowane są treści.

b) treści, które dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Grupy Społecznościowej lub Platformy – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail: sklep@cormak.pl ;

c) treści kłamliwe, wprowadzające w błąd pozostałych Użytkowników lub Klientów, w szczególności za sprawą podszywania się pod rzeczywistych Klientów, lub też umieszczanie informacji, opinii, komentarzy, czy spostrzeżeń na temat zdarzeń, które nie miały miejsca w rzeczywistości, czyli np. formułowanie negatywnych wypowiedzi na temat funkcjonowania firmy Sprzedającego lub oferowanych przez niego Towarów w sytuacji, gdy użytkownik nie był Klientem Sprzedawcy, lub też opisywane przez niego zdarzenia nie miały miejsca w rzeczywistości.

d) treści, które zawierają linki;

e) treści, które służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy, np. promowaniu konkurencyjnych firm oferujących w sprzedaży Towary nie należące do właściciela Sklepu Internetowego;

f) treści, które służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek.

g) treści, które służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;

h) treści, które nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;

i) treści, które propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

j) treści, które nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;

k) treści, znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;

l) treści, które zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;

m) treści które zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią; naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej; zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym; obrażają uczucia religijne, naruszają porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób;

r) treści, które mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników

10.3. Procedura zgłaszania Treści Niedozwolonych oraz Treści Niezgodnych z Regulaminem:

 1. Użytkownik, który uważa opublikowaną na stronie Sklepu Internetowego treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza udostępnionego w witrynie Sklepu Internetowego Sprzedawcy, poprzez wypełnienie rzeczonego formularza do pobrania tutaj oraz nadesłanie go w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@cormak.pl. Niezależnie od powyższego, zgłoszenia można również dokonać w pełni samodzielnie w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@cormak.pl. Dokonane w ten sposób Zgłoszenie, powinno zawierać:

 • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;

 • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;

 • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

 1. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

 1. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.

 1. O podjętej decyzji Administrator powiadamia Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

 1. Decyzja Administratora może polegać na pozostawieniu treści w Serwisie lub usunięciu treści, uniemożliwieniu dostępu do zgłoszonej treści, depozycjonowaniu zgłoszonej treści, uniemożliwieniu użytkownikowi dalszego korzystania z usługi.

 1. W przypadku uznania przed Administratora zgłoszenia za zasadne i podjęcia określonych działań, Administrator powinien o nich poinformować również Użytkownika odpowiedzialnego za nielegalne treści, chyba, że nie zna jego elektronicznych danych kontaktowych. Informacja skierowania do ww. Użytkownika również powinna zawierać uzasadnienie decyzji Administratora.

 1. Uzasadnienie decyzji Administratora powinno zawierać, co najmniej następujące informacje:

 • wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie informacji, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności informacji albo nakłada inne środki, o których mowa w ust. 10.3. lit. e), w odniesieniu do informacji, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;

 • fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika, czy też na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, w przypadku, gdy jest to absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;

 • w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;

 • jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za Nielegalne Treści;

 • jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z warunkami korzystania z usług dostawcy usługi hostingu, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tą podstawą;

 • jasne i przyjazne dla użytkownika informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.

 1. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Odwołanie należy wnieść drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@cormak.pl W przypadku uchybienia wskazanemu wyżej terminowi, odwołanie pozostawia się bez rozpoznania.

 1. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.

 1. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. W przypadku uznania odwołania za zasadne, administrator niezwłocznie cofnie przedsięwzięte działania podjęte w stosunku do treści uznanych pierwotnie za nielegalne lub niezgodne z regulaminem o czym powiadomi Użytkownika.

III. JAKOŚĆ TOWARÓW

1. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową.

IV. USŁUGI

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

1.1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym;

1.2. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom założenie Konta w Sklepie Internetowym, jak również prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym;

1.3. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie;

1.4. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom za zamówienia usługi otrzymywania informacji handlowych (Usługa Newsletter);

1.5. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą;

1.6. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.

1.7. zamieszczaniu opinii na temat procesu zamówienia i produktów.

 1. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

V. UMOWA

1.

1.1. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu;

1.2. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”;

1.3. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia;

1.4. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter;

1.5. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę;

1.6. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

2.

2.1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.2. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.3. Usługa Newsletter dostępna jest dla Klientów Sklepu po wypełnieniu interaktywnego formularza zamówienia Usługi Newsletter, w szczególności podając prawidłowy adres poczty elektronicznej (e-mail), oraz potwierdzeniu złożenia zamówienia Usługi Newsletter poprzez aktywowanie linku w otrzymanej wiadomości wysłanej na wskazany adres e-mail. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

2.4. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

2.5. W celu zamieszczenia wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.

2.6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, ponadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

2.7. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

2.8. Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

2.9. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

2.10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

2.11. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie pod numerem telefonu 609 939 045 oraz drogą mailową pod adresem sklep@cormak.pl

1.1. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z obowiązującą Kupującego taryfą.

2. Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu można składać przez cały rok 24 godziny na dobę. Składanie zamówień drogą telefoniczną lub poprzez kontakt e-mailowy jest możliwe wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.

3. Zamówienie jest skuteczne w wypadku, gdy zamawiający prawidłowo wypełni wszystkie pola z formularza zamówienia, w tym dane kontaktowe: dokładny adres, na który ma zostać wysłany zakupiony towar, numer kontaktowy telefonu oraz adres e-mail.

4. W przypadku podania niekompletnych lub nieprawidłowych danych, sprzedający skontaktuje się z kupującym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z kupującym, sprzedawca ma prawo do anulowania transakcji.

5. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie gdy klient po uzupełnieniu danych, wybraniu metody płatności i dostawy oraz akceptacji regulaminu i zgody w formularzu zamówienia kliknie w przycisk "Kupuję i płacę". Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z firmą CORMAK Jerzy Zalewski umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

6. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, w tym:

  • Informacje zawarte w samym Zamówieniu;

  • Formy płatności;

  • Formy dostawy

7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa powyżej, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod numer telefonu wskazany w ust. 1 lub kontakt za pomocą poczty e-mail - w celu skorygowania niezgodności.

8. Do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany, Klient może zwrócić się do Sprzedawcy o modyfikację zakresu Zamówienia. W takim wypadku, jeżeli Sprzedawca zaakceptuje modyfikację, dochodzi do stosownej zmiany umowy sprzedaży Towarów.

VII. KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. Ceny podane na stronie nie uwzględniają kosztów wysyłki towaru. Informacja o kosztach wysyłki znajduje się pod formularzem, który wypełnia kupujący w celu złożenia zamówienia. Kosztami wysyłki towaru obciążany jest kupujący.

2. Brak informacji o kosztach dostawy jest równoznaczny z faktem, że koszty wysyłki pokrywa sprzedający.

3. Koszt wysyłki zależny jest od gabarytów i sposobu pakowania zamawianego towaru. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Europy.

4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez klienta w formularzu, podany przez telefon lub drogą mailową. Sprzedający ma obowiązek o niezwłocznym poinformowaniu w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, który uniemożliwia wysyłkę towaru lub może ją opóźnić.

5. Sprzedający dopuszcza możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów przez kupującego.

6. Przesyłka wysyłana jest w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia w dni robocze. W przypadku wyboru innej opcji płatności za pośrednictwem przelewu, płatności ratalnych, leasingowych lub systemu Przelewy24 towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty.

7. Sprzedający realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po wydaniu Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgody z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki wówczas powinien zostać spisany protokół szkodowy przez kuriera, w którym będzie opisana szkoda lub zaznaczony niewłaściwy towar, data i podpis kuriera. O takiej sytuacji należy powiadomić Sprzedającego, telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres podany na stronie Internetowej www.cormak.pl. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niewłaściwego towaru, czy ubytku przesyłki w transporcie.

  1. VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Oferowane produkty w sklepie internetowym www.cormak.pl posiadają cenę netto oraz brutto (powiększoną o wartość podatku VAT 23%).

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN)

 2. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty:

  • przelewem na wskazany numer konta: PLN 08 1020 4476 0000 8402 0389 6255

  • płatnością poprzez system Przelewy24

  • przy odbiorze towaru (przy płatności nieprzekraczającej kwoty 8 000 PLN brutto)

  • płatności i-Leasing

  • płatności i-Raty

  • płatności PKO Leasing

  • płatności Comfino

 3. Na każdy zamówiony towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

 4. Faktura VAT lub paragon dołączane są do zamówionego towaru.

  1. IX. SPRZEDAŻ RATALNA LUB LEASING

1. W przypadku wyboru przez Kupującego zapłaty za Towary w systemie ratalnym (za pomocą kredytu) lub zapłaty za Towary poprzez leasing – procedura uzyskania finansowania jest następująca:

2. Kupujący po uzupełnieniu formularza zostaje przekierowany na witrynę właściwego kredytodawcy (banku lub leasingodawcy).

3. Kupujący uzupełnia wniosek kredytowy – obejmujący w szczególności informacje o preferowanym trybie zawarcia umowy kredytu/leasingu, warunkach kredytu/leasingu, a także szczegółowe dane Kupującego.

4. Kredytodawca podejmuje decyzję w przedmiocie udzielenia Kupującemu kredytu lub leasingu.

5. W razie decyzji pozytywnej - kredytodawca zawiera z Kupującym umowę kredytu lub leasingu.

6. Sprzedawca nie jest stroną umowy kredytu lub leasingu ani też nie pośredniczy w ich zawarciu, a jedynie zapewnia możliwość dokonywania zakupu Towarów w systemie sprzedaży ratalnej lub z płatnością poprzez leasing. Procedura wskazana w ust. 1 jest określana przez kredytodawcę, a jej opis, zawarty w niniejszym Regulaminie, ma wyłącznie charakter informacyjny.

7. Po podjęciu przez kredytodawcę decyzji o udzieleniu Kupującemu kredytu lub leasingu - kredytodawca informuje Sprzedawcę o zgodzie lub braku zgody na dane finansowanie. Jeżeli zgoda zostaje wyrażona, Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji Zamówienia. W innym przypadku, Zamówienie jest anulowane (chyba, że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią inny sposób płatności).

  1. X. SPRAWDZENIE PRZESYŁKI PRZEZ KUPUJĄCEGO

1. Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki, co uprawdopodobni iż szkoda powstała podczas przewozu Towaru.

2. Prawidłowo sporządzony protokół szkody (prawidłowo opisany stan opakowania otrzymanego towaru) znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej. Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji i Interwencji pod adresem: reklamacje@cormak.pl

3. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: reklamacje@cormak.pl

4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji:

4.1. kontakt z Działem Reklamacji i Interwencji: reklamacje@cormak.pl, telefon: 609 939 848

5. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Kupującemu będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ponosi Sprzedający.

  1. XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT" TOWARU)

1. Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Kupującego lub:

1.1. w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;

1.2. w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, dostępnym do pobrania tutaj.

4. Oświadczenie można przesłać w szczególności: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@cormak.pl w takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odstąpienia na trwałym nośniku.

5. Pocztą tradycyjną na adres: CORMAK Jerzy Zalewski, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce

6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to zwłaszcza w odniesieniu do umów:

6.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

6.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

6.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

6.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.6. w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

6.7. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy na adres wskazany w formularzu odstąpienia dostęp lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

6.8. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Kupującego.

6.9. Kupujący, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §11 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.10. Wszystkie dokonane przez Kupującego płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.11. Płatności, o których mowa w ust. 10 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  1. XII. REKLAMACJA TOWARU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z umową sprzedaży:

1.1. W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Kupującego na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Kupującego niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

1.2. W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

2. Reklamacje dotyczące Towaru można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@cormak.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: CORMAK Jerzy Zalewski, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce - Dział Reklamacji.

3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien, w miarę możliwości, podać:

   • dane kontaktowe Kupującego,

   • żądania Kupującego względem Sprzedawcy w związku z reklamacją,

   • nr dokumentu fiskalnego (faktury lub paragonu) wystawionego w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja, lub jego kserokopię

   • opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła

   • czego Kupujący żąda w związku ze złożeniem reklamacji

   • podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, gwarancja)

przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

   • Wzór formularza reklamacji dostępny jest tutaj

4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Towar) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7. Wszystkie oferowane produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Okres jakim jest objęty produkt jest uwzględniony w opisie na stronach internetowych sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w druku karty gwarancyjnej wystawionej przez Sprzedającego.

  1. XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CORMAK Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 120, NIP 8212210723, tel. 609-939-102, e-mail: dane@cormak.pl

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że może być konieczne dla korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu, w tym zwłaszcza do składania Zamówień na Towary

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.1. Sprzedawca udostępnia dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy jest to dopuszczalne w świetle powszechnie obowiązujących przepisów. Odbiorcami danych mogą być Serwisy Partnerskie, Banki, operatorzy płatności elektronicznych, firmy przewozowe i kurierskie, dostawcy narzędzi do wysyłki newsletterów, podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla Sprzedawcy, podmioty dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi Sklepu lub zajmujące się obsługą administracyjną Sklepu, podmioty gromadzące i publikujące opinie dotyczące sklepów internetowych lub produktów, a także kancelarie prawne i firmy windykacyjne.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestanie przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Pańswto, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;

6. Inspektorem Ochrony Danych w CORMAK Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 120, NIP 8212210723, jest Pani Ewa Zalewska e-mail:zgoda@cormak.pl

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom lub Indywidualnym Przedsiębiorcom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:

  • zmianę funkcjonalności Sklepu,

  • zmianę obowiązujących przepisów prawa,

  • zmianę profilu działalności Sprzedawcy

  • zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów lub usług) oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.

5. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego www.cormak.pl. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze sklepu internetowego oraz składania Zamówień.

6. Kupujący, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, dokonanych zgodnie z ust. 4, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego oświadczenia Sprzedawcy. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.

7. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

8. Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach to: reklamacje@cormak.pl

9. Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: sklep@cormak.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim. Punkt kontaktowy wyznaczony został na potrzeby stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

10. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

12. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 19.04.2024 r.

Polityka prywatności i polityka cookies sklepu internetowego CORMAK.PL

Jakie informacje znajdują się w tym dokumencie?

Polityka prywatności zawiera wszystkie informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach i celach, w jakich je przetwarzamy.

Polityka składa się z czterech części:

1. w części I wyjaśniamy pojęcia użyte w Polityce oraz przedstawiamy informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;

2. część II zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego procesu przetwarzania;

3. w części III znajdują się informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszym profilu w Social Mediach;

4. część IV to informacje o plikach cookies.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. ADMINISTRATOR

1. Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności i Polityki Cookies w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy") cormak.pl. Administratorem Sklepu internetowego jest Jerzy Zalewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cormak Jerzy Zalewski wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, NIP: 821-221-07-23 REGON: 140560420.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

2. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się̨ na Stronie cormak.pl.

3. Administratorami strony oraz danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest:

CORMAK Jerzy Zalewski

ul. Brzeska 120

08-110 Siedlce

NIP 821-221-07-23, REGON 140560420

Tel. 25 644 18 07, mail: sklep@cormak.pl

§2. POJĘCIA UŻYWANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to ma ono następujące znaczenie:

1. „Serwis” - sklep internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.cormak.pl;

2.„Polityka” - oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę prywatności, którą czytasz;

3. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj;

4. „Social media” - portal społecznościowy Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§3. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

3. Zwracamy uwagę, że zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu są: złośliwe oprogramowanie (ang. malware), programy szpiegujące (ang. spyware), wyłudzanie informacji poprzez podszywanie się pod godne zaufania podmioty (tzw. phising), działania hakerów zmierzające do włamania się do systemów teleinformatycznych.

§4. TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

2. możesz dokonywać ich sprostowania,

3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§5. PRAWO SPRZECIWU

1. W przypadku podania nam Twoich danych osobowych lub jeżeli zbierzemy je sami, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu przysługuje Ci w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§6. SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

§7. PYTANIA DO POLITYKI ORAZ MIEJSCE JEJ OPUBLIKOWANIA

1. Jeśli masz pytania dotyczącej naszej Polityki, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

2. Polityka znajduje się na stronie https://www.cormak.pl/pl/content/3-regulamin-sklepu oraz w naszej siedzibie.

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH PROCESACH PRZETWARZANIA

§8. KONTAKT Z NAMI POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY, E-MAIL, CZAT LUB NUMER TELEFONU

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedź na Twoją wiadomość.

6. Komu przekażemy Twoje dane?

1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;

2. podmiotom dostarczającym narzędzia do obsługi poszczególnych kanałów komunikacji.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

§9. REJESTRACJA KONTA W SERWISIE

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1. Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin Serwisu.

2. Marketingowym polegającym na:

    • przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;

    • dopasowywaniu Serwisu, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania w Serwisie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz;

    • zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych; reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach w Serwisie.

    • analizie skuteczności prowadzonych przez nas działań reklamowych, co polega w szczególności na weryfikacji, czy wszedłeś w interakcję z wyświetloną Ci reklamą lub dokonałeś ponownego zakupu w Serwisie.

2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Serwisie, a w efekcie korzystać ze świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiazujących przepisów (np. z zakresu rachunkowości) oraz Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres email, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu polegającego na dopasowywaniu do Twoich zainteresowań kierowanych do Ciebie komunikatów reklamowych oraz treści wyświetlanych Ci w Serwisie. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest także badanie skuteczności prowadzonych przez nas działań reklamowych, a w niezbędnych przypadkach - windykacja należności.

Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

6. Komu przekażemy Twoje dane?

1. operatorom płatności elektronicznych

2. firmom przewozowym i kurierskim,

3. dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,

4. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,

5. podmiotom dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi Serwisu,

6. kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym,

7. Bankom udzielającym kredytów konsumenckich - w przypadku wskazania jako sposobu rozliczenia płatności ratalnej,

8. Leasingodawcom - w przypadku wskazania jako sposobu rozliczenia finansowania poprzez leasing,

9. podmiotom dostarczającym narzędzia do wyświetlania reklam oraz analizy skuteczności naszych działań reklamowych, a w szczególności spółkom należącym do grupy Google.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy do przetwarzania, przez czas:

1. trwania umowy o założenie konta w Serwisie, a także umów zawartych za pośrednictwem owego konta (w tym umów sprzedaży towarów, umów o świadczenie usług itd.) oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy owe umowy prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2. trwania obowiązków prawnych, których realizacja wymaga przetwarzania Twoich danych;

3. trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych;

4. odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Pamiętaj przy tym, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

a. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

b. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W zakresie kierowania do Ciebie komunikatów reklamowych na innych stronach internetowych i analizy skuteczności reklam Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA. W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami.
W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§10. REALIZACJA ZAMÓWIENIA BEZ ZAKŁADANIA KONTA W SERWISIE

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1. Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin Serwisu.

2. Marketingowym polegającym na:

    • przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;

    • dopasowywaniu Serwisu, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania w Serwisie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz;

    • zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych; reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach w Serwisie.

    • analizie skuteczności prowadzonych przez nas działań reklamowych, co polega w szczególności na weryfikacji, czy wszedłeś w interakcję z wyświetloną Ci reklamą lub dokonałeś ponownego zakupu w Serwisie.

2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Serwisie, a w efekcie korzystać ze świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiazujących przepisów (np. z zakresu rachunkowości) oraz Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres email, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu polegającego na dopasowywaniu do Twoich zainteresowań kierowanych do Ciebie komunikatów reklamowych oraz treści wyświetlanych Ci w Serwisie. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest także badanie skuteczności prowadzonych przez nas działań reklamowych, a w niezbędnych przypadkach - windykacja należności.

Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

6. Komu przekażemy Twoje dane?

1. operatorom płatności elektronicznych

2. firmom przewozowym i kurierskim,

3. dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,

4. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,

5. podmiotom dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi Serwisu,

6. kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym,

7. Bankom udzielającym kredytów konsumenckich - w przypadku wskazania jako sposobu rozliczenia płatności ratalnej,

8. Leasingodawcom - w przypadku wskazania jako sposobu rozliczenia finansowania poprzez leasing,

9. podmiotom dostarczającym narzędzia do wyświetlania reklam oraz analizy skuteczności naszych działań reklamowych, a w szczególności spółkom należącym do grupy Google.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy do przetwarzania, przez czas:

1. trwania umowy o założenie konta w Serwisie, a także umów zawartych za pośrednictwem owego konta (w tym umów sprzedaży towarów, umów o świadczenie usług itd.) oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy owe umowy prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2. trwania obowiązków prawnych, których realizacja wymaga przetwarzania Twoich danych;

3. trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych;

4. odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Pamiętaj przy tym, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

a. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

b. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W zakresie kierowania do Ciebie komunikatów reklamowych na innych stronach internetowych i analizy skuteczności reklam Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA. W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami.
W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§11. WYSTAWIANIE OPINII DOTYCZĄCYCH SERWISU W PORTALU ZAUFANE.PL, W SERWISIE GOOGLE, LUB OPINII DOTYCZĄCYCH ZAKUPIONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU PRODUKTÓW

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Aby badać satysfakcję klienta oraz dla zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta. Do osiągnięcia tego celu potrzebujemy Twojej opinii dotyczącej jakości oferowanych przez nas świadczeń. W tym celu wysyłamy na Twój adres mailowy wiadomości odsyłające do odpowiednich formularzy.

2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy wiedzieli, co możemy poprawić.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Poprawa jakości świadczonych usług oraz dostarczanie towarów najwyższej jakości.

6. Komu przekażemy Twoje dane?

1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;

2. podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Serwisu;

3. podmiotom gromadzącym i publikującym opinie dotyczące sklepów internetowych lub produktów.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1. publikacji Twojej opinii o sklepie lub produkcie

albo

2.do momentu wyrażenia przez Ciebie zasadnego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

9. Opinie, które oznaczone są jako "zweryfikowane", "potwierdzone zakupem" lub innym, podobnym zwrotem - publikowane są przez klientów, którzy faktycznie nabyli dany produkt za pośrednictwem Serwisu. Stosowna procedura zakłada, że:

1. klient, który zamówił i odebrał produkt, po pewnym czasie otrzymuje od Administratora za pomocą poczty elektronicznej ankietę - przy pomocy której może wyrazić swoją subiektywną opinię o przedmiotowym produkcie.

2. zasady publikacji opinii określa regulamin dostępny pod adresem:

10. Obecnie serwis umożliwia dodawanie wyłącznie opinii zweryfikowanych. Nie mniej, w ramach serwisu dostępne są też opinie dodane przed wprowadzeniem procedur, o których mowa w punkcie poprzedzającym. Takie opinie oznaczone są jako "nieweryfikowane" - lub też innym, podobnym zwrotem.

§12. NEWSLETTER

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Marketingowym polegającym na przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, a także analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań.

2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie możesz otrzymywać od nas informacji handlowych.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

6. Komu przekażemy Twoje dane?

1. Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów;

2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;

3. podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Serwisu.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1. prowadzenia działań marketingowych przez nas

albo

2. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych

albo

3. odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

III. NASZ PROFIL W SOCIAL MEDIA

§13. KORZYSTANIE Z NASZYCH PROFILI W SOCIAL MEDIA

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1. Udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz;

2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami;

3. udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz profil;

4. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media;

5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. LinkedIn Corp., TikTok Technology Limited, Google Ireland Limited danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.

2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

6. Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Limited, LinkedIn Corp., TikTok Technology Limited.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;

2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA. W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami.

IV. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

§14. CZYM SĄ PLIKI COOKIES I PO CO JE STOSUJEMY

1. W Serwisie stosujemy pliki cookies („ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis i służą przede wszystkim optymalizacji korzystania ze stron www oraz gromadzeniu danych statystycznych.

2. Przechowujemy plik cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

1. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w tym utrzymania Twojej sesji,

2. konfiguracji Serwisu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności, poprzez:

 • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwi su. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

   • zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;

3. marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją usługi, którą oglądałeś w naszym Serwisie;

4. uwierzytelniania Twojej osoby w serwisie poprzez zapewnienie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

5. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nas w ramach Serwisu;

6. analiz i badań poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości;

7. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

3. W przypadkach opisanych w punktach 2-7 powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:

1. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz niezbędności dla wykonania umowy, czyli art. 6 ust. 1 lit b RODO;

2. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś w naszym Serwisie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, by optymalizować jego działanie, w tym układ treści wyświetlanych Tobie i innym użytkownikom;

3. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;

4. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Tego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

5. Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych;

6. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych; dane przetwarzane w celu wykonania umowy przetwarzamy przez czas niezbędny do jej wykonania i wykazania, że zrobiliśmy to prawidłowo, czyli czas odpowiadający okresom przedawnienia roszczeń,

7. mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA; w każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami;

8. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w Serwisie, w tym oglądanych towarów. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania umowy podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić nam wykonanie umowy.

4. W przypadkach opisanych w postanowieniu ustępu 2 lit. a oraz d powyżej pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§15. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

W serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,

2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,

3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie. Więcej o zewnętrznych plikach cookies przeczytasz w §19

§16. JAK USUNĄĆ PLIKI COOKIES

1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.

2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§17. JAK ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIES

1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.

2. Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami:

§18. WPŁYW ZMIANY USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI NA KORZYSTANIE Z SERWISU

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie.

§ 19. ZEWNĘTRZNE PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.

2. Korzystamy z usług:

1. Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA); w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.

2. Google Ads, dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.

3. Microsoft Advertising, dostarczanych przez Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA); w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.

PHPSESSID - typ: niezbędne, czas: sesja

Plik cookie generowany przez aplikacje oparte na języku PHP. Jest to identyfikator ogólnego przeznaczenia używany do utrzymywania zmiennych sesji użytkownika. Zwykle jest to losowo wygenerowana liczba, sposób jej użycia może być specyficzny dla witryny, ale dobrym przykładem jest utrzymywanie statusu zalogowania użytkownika między stronami.

ssupp.vid typ: niezbędne, czas: 6 miesięcy

Ten plik cookie jest ustawiany przez SmartSupp dla funkcji czatu na żywo na stronie internetowej i służy do przechowywania unikalnego identyfikatora użytkownika.

_ga_* typ: statystyka, czas: rok

Zawiera unikalny identyfikator używany przez Google Analytics 4 do określenia, że dwa różne trafienia należą do tego samego użytkownika w różnych sesjach przeglądania.

_ga typ: statystyka, czas: rok

Zawiera unikalny identyfikator używany przez Google Analytics 4 do określenia, że dwa różne trafienia należą do tego samego użytkownika w różnych sesjach przeglądania.

_gid typ: statystyka, czas: dzień

Zawiera unikalny identyfikator używany przez Google Analytics 4 do określenia, że dwa różne trafienia należą do tego samego użytkownika w różnych sesjach przeglądania.

_gat_* typ: statystyka, czas: minuta

CLID typ: statystyka, czas: rok

Identyfikuje, kiedy Clarity po raz pierwszy zobaczyło tego użytkownika w dowolnej witrynie korzystającej z Clarity.

_clck typ: statystyka, czas: rok

Utrwala identyfikator użytkownika Clarity i preferencje, unikalne dla danej witryny, w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt na tej samej stronie zostanie przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika.

_clsk typ: statystyka, czas: rok

Łączy wiele wyświetleń strony przez użytkownika w jedno nagranie sesji Clarity.

MUID typ: statystyka, czas: rok

Plik cookie śledzenia identyfikatora użytkownika Microsoft używany przez Bing Ads. Może być ustawiony przez wbudowane skrypty Microsoft. Powszechnie uważa się, że synchronizuje się w wielu różnych domenach Microsoft, umożliwiając śledzenie użytkowników.

MR typ: statystyka, czas: 7 dni

Używany przez Microsoft Clarity do wskazania, czy odświeżyć MUID.

SM typ: statystyka, czas: sesja

Ten plik cookie jest instalowany przez Clarity. Plik cookie służy do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Plik cookie jest używany do synchronizacji MUID (unikalnego identyfikatora użytkownika Microsoft) w domenach Microsoft.

_cltk typ: statystyka, czas: sesja

Ten plik cookie jest instalowany przez narzędzie Microsoft Clarity i przechowuje informacje o sposobie korzystania z witryny przez odwiedzających

_gcl_au typ: statystyka, czas: 3 miesiące

Używany przez Google AdSense w celu zrozumienia interakcji użytkownika z witryną poprzez generowanie danych analitycznych.

SRM_B typ: marketing, czas: rok

Ten plik cookie jest instalowany przez Microsoft Bing. Identyfikuje unikalne przeglądarki internetowe odwiedzające witryny Microsoft.

ANONCHK typ: marketing, czas: 10 minut

Służy do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika w celu zapewnienia, że kliknięcia reklam w wyszukiwarce Bing są weryfikowane do celów raportowania i personalizacji.

Służy do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika w celu zapewnienia, że kliknięcia reklam w wyszukiwarce Bing są weryfikowane do celów raportowania i personalizacji.

Strona wykorzystuje wtyczki kierujące do YouTube’a. Użytkownik po kliknięciu w ikonkę wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy serwisu Youtube.

Sklep jest zintegrowany z systemem płatności Przelewy24, iRaty.pl, platformafinansowa.pl, PKOLEASING

3. Działanie Google Analytics, o których wspominamy w ustępie 2 pkt. 1 powyżej, możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

4. W związku z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Twoje dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA. W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami.

REGULAMIN DODAWANIA OPINII


§ 1
Postanowienia ogólne


Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:


1) CORMAK - Cormak Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, NIP: 8212210723, Regon: 140560420, nr tel. 25 644 18 07, adres e-mail: sklep@cormak.pl.


2) Regulamin - niniejszy regulamin.


3) Serwis - witryna internetowa działająca pod adresem www.cormak.pl, prowadzona przez CORMAK Jerzy Zalewski. Serwis obejmuje w szczególności sklep internetowy, a także funkcjonalność dodawania opinii o towarach zakupionych za pośrednictwem sklepu.


4) Usługa – usługa świadczona nieodpłatnie przez CORMAK za pośrednictwem Serwisu, polegająca na umożliwieniu dodawania opinii o produktach zakupionych przy pomocy Serwisu przez Użytkowników, a także późniejszej publikacji przedmiotowych opinii – stanowiąca usługę świadczoną drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2017.1219 t.j.).


5) Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.


§2
Usługa świadczona drogą elektroniczną


1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi.


2. Usługa udostępniana jest wyłączne Użytkownikom, którzy wcześniej dokonali zakupu produktu za pośrednictwem Serwisu – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną odnośnika (linku) do formularza umożliwiającego zamieszczenia opinii o wskazanym produkcie oraz poprzez wypełnienie formularza bezpośrednio po dokonaniu wpłaty za zamówienie.

3. Celem skorzystania z Usługi Użytkownik powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym oraz niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową).


4. Zawarcie umów o świadczenie Usługi następuje poprzez zgłoszenie przez Użytkownika stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Żądania takie Użytkownik zgłasza poprzez uzupełnienie i zatwierdzenie stosownego formularza w obrębie Serwisu, a także zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.


5. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu poprzez wypowiedzenie przez jedną ze Stron w każdym czasie. Stosowne oświadczenie, zawierające żądanie usunięcia opinii, może zostać przesłane przez Użytkownika do Cormak Jerzy Zalewski np. pocztą elektroniczną, na adres sklep@cormak.pl – bez konieczności podawania przyczyny.


6. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania (malware) itd.


7. W przypadku niezadowolenia z ze sposobu świadczenia Usługi, Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: sklep@cormak.pl. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Cormak Jerzy Zalewski

§3
Treść opinii


1. Opinia zamieszczana przez Użytkownika w ramach Usługi powinny zawierać ocenę produktu, który Użytkownik wcześniej zakupił – możliwie użyteczną dla innych, potencjalnych nabywców.


2. Treść opinii powinna zostać sformułowana zgodnie z zasadami poprawności językowej. W konsekwencji, w treści opinii należy unikać zwłaszcza wypowiedzi sprzecznych z zasadami ortografii lub gramatyki języka polskiego, stosowania WIELKICH LITER itd.

3. Zakazuje się zamieszczania w ramach opinii:
a) treści bezprawnych, przez co rozumie się w szczególności treści:
i. naruszające powszechnie obowiązujące przepisy.
ii. naruszające prawa osób trzecich, w tym zwłaszcza prawa wynikające z przepisów o ochronie dóbr osobistych (takich, jak: godność, cześć, prywatność, kult pamięci osoby zmarłej
itd.), prawa autorskie, prawo do wizerunku itd.
iii. powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe
iv. mogące naruszać uczucia religijne, swobodę wyznania, swobodę myśli czy orientację seksualną innych osób
v. dyskryminujące, w szczególności z uwagi na pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie, rasę itd.
vi. promujące przemoc, pornografię lub też ekstremistyczny światopogląd (jak np. faszyzm, nazizm, komunizm itd.).
vii. stanowiące niezamówioną informację handlową, w tym SPAM itd.
b) odnośników do innych witryn internetowych (poza Serwisem),
c) treści o charakterze komercyjnym (reklam, informacji o promocjach itd.).


4. W przypadku stwierdzenia przezCormak Jerzy Zalewski, że treść danej opinii narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności na skutek otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości – Cormak Jerzy Zalewski może taką opinię usunąć lub trwale uniemożliwić do niej dostęp.


§4
Prawa własności intelektualnej


1. W przypadku, gdy dana opinia stanowi przedmiot praw własności intelektualnej, w tym zwłaszcza spełnia przesłanki do uznania jej za utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 3 1231 z późn. zm.) – Użytkownik z chwilą jej zamieszczenia w Serwisie udziela Cormak Jerzy Zalewski licencji niewyłącznej na korzystanie z takiej opinii bez żadnych ograniczeń czasowych lub terytorialnych.

2. Licencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z opinii na wszelkich polach eksploatacji, w tym zwłaszcza w zakresie:
a) utrwalania lub zwielokrotniania opinii za pomocą wszystkich znanych technologii.
b) wprowadzania opinii do pamięci komputera
c) publikowania opinii, a także rozpowszechniania jej na wszelkie sposoby, w tym zwłaszcza za pośrednictwem internetu – zarówno w obrębie Serwisu, jak i innych witryn internetowych, w tym zwłaszcza www.cormak.pl

3. Cormak Jerzy Zalewski ma prawo do przenoszenia licencji opisanej w niniejszym paragrafie na osoby trzecie, jak również do udzielania sublicencji – w szczególności na rzecz spółek powiązanych, a także operatorów serwisów agregujących opinie o produktach. Czynności te nie wymagają
odrębnej zgody Użytkownika.


§5
Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia Usługi w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest stale dostępny w obrębie Serwisu.


2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Cormak Jerzy Zalewski określa polityka prywatności –dostępna pod adresem https://www.cormak.pl/pl/content/3-regulamin-sklepu


3. Cormak Jerzy Zalewski przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:
a) zmianę sposobu świadczenia Usługi przez Cormak Jerzy Zalewski lub
b) zmianę obowiązujących przepisów prawa - przy czym zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników.

4. Cormak Jerzy Zalewski zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami:
ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach, to: sklep@cormak.pl