Formularz udzielenia zgody dla celów marketingowych

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać materiały marketingowe/handlowe dotyczące działalności KORONET Marta Zalewska z siedzibą w Siedlcach przy ulicach Okrzei 17A oraz CORMAK Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 120 prosimy o zaznaczenie niżej wymienionych, odpowiednich zgód.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r., 1182 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie - dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Oświadczenia w tym zakresie należy składać pod numerem telefonu 609 939 102 lub na adres mailowy dane@cormak.pl. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu jest KORONET Marta Zalewska z siedzibą w Siedlcach przy ulicach Okrzei 17A oraz CORMAK Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 120. Wysłanie formularza jest równoznaczne z jego podpisaniem.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CORMAK Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 120, NIP 8212210723, tel. 609-939-102, e-mail: dane@cormak.pl
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy.
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestanie przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do należytego wykonania umowy. Nie podanie danych skutkować będzie niemożnością zrealizowania wybranej przez Państwa usługi.
  6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcom danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Inspektorem Ochrony Danych w CORMAK Jerzy Zalewski z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 120, NIP 8212210723, jest Pani Ewa Zalewska e-mail:zgoda@cormak.pl
  10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy.